ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಸ್ಕರಣ

ರಬ್ಬರ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ., ಮಂಗಳೂರು ,ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

 ರಬ್ಬರ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಬಹು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1984 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 28-08-1998 ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಏನೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ರಬ್ಬರ್ನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಅಮದು ಇದಲ್ಲದೇ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ರಬ್ಬರ್ ನ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಟರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾಮಂಡಳವು 356 ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 114343 ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು 2263 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾಮಂಡಳದ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ರೂ. 179.12 ಲಕ್ಷ ವಿರುತ್ತದೆ. .

ಮಾರ್ಚ 31 2014 ಮಹಾಮಂಡಳವು ರೂ. 19221.25 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ ರೂ. 15282.04 ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ರೂ.746.23 ಲಕ್ಷ ಮಹಾಮಂಡಳವು 438.26 ರಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ 

ಕ್ಯಾಂಪಕೋ .,ಮಂಗಳೂರು

ಕ್ಯಾಂಪಕೋ ಸಂಘವು 1973 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೇ ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯ ಶೇಖರಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಘವು 1988 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೋವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ , ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾಕಲೇಟ್ ನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೆ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೆಸ್ಟಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಇವರುಗಳ ಜೊತೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಪೂರೈಕೆಗಘಿ ಉಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ..

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಮೊಬ್ಯಲ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಶೇಖ್ರಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.campco.org

 

ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಂದರೆ. :-

 • ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ಶಿರ್ಸಿ .

 • ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

 • ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಾಗರ. .

 • ತೋಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಚನ್ನಗಿರಿ.

 

ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ )

ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಕೋಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಘವು 1939 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ . ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸದಸ್ಯರು, ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸದಸ್ಯರು ತಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಕಟಾವು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ, ತಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಸಂಘವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.mamcos.info

ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., (ಆಪಕೋಸ್ )

ಈ ಸಂಘವು 1973 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು , ಇದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ .
 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-05-2023 11:42 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು - ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080