ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು - ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

#1, ಅಲಿಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052

P: 080 22269637/ 22251238

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್
(ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ)
1 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.ಡಾ|| ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ.ಭಾಆಸೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು 80 22252036 rcs-ka[at]nic[dot]in
FAX 22264786 regcodept[at]gmail[dot]com
2 ಕೆ ಎಂ ಆಶಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು) 80 22256146 addlrcs-credit-ka[at]nic[dot]in
3 ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾವ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ವಸತಿ &ಇತರೆ) 80 22261873 addlrcs-im-ka[at]nic[dot]in
4 ಲಿಂಗರಾಜು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ಕೈಗಾರಿಕೆ & ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ) 80 22355284 addlrcs-indl-ka[at]nic[dot]in
5 ಹೆಚ್.‌ ಬಾಲಶೇಖರ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು, (ಬಳಕೆ & ಮಾರಾಟ ) 80 22261875 addlrcs-cm-ka[at]nic[dot]in
6 ಮಹೇಶ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ) 80 22202677 jrcs-ubc-ka[at]nic[dot]in
7 ಸಿದ್ದನಗೌಡ ನೀಲಪ್ಪನವರ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,(ಆಡಳಿತ &ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 80 22269199 jrcs-adm-ka[at]nic[dot]in
8 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಓಬಣ್ಣಗೋಳ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, (ಕಾನೂನು ಕೋಶ) 80 22268436 jrcs-legal-ka[at]nic[dot]in
9 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು,(ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ ) 80 22261216 jrcs-icdp-ka[at]nic[dot]in
10 ಅಶ್ವಿನಿ ವೈ ಟಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು & ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು 80 22352952 ga-rcs-ka[at]nic[dot]in
11 ನಾಗರಾಜ. ಕೆ. ಎನ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು -1) 217 22269638 arcs-credit-ka[at]nic[dot]in
12 ಅನುಪಮಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಗಣಕ ಕೋಶ)   22251238 compcell102019[at]gmail[dot]com
13 ಸರಳ ಎಲ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪತ್ತು -2) 218 22267398 arcs-credit2-ka[at]nic[dot]in
14 ಜ್ಯೋತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಎಲ್. ಡಿ.ಬಿ) 215 22341863 arcs-ldb-ka[at]nic[dot]in
15 ರಾಮ್‌ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು (ವಸತಿ) 220   arcs-hsg-ka[at]nic[dot]in
16  ವಿದ್ಯಾ ಎಚ್‌ ಕೋಲ್ಕರ್  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ವ್ಯಾಜ್ಯ) -   arcs-dispute-ka[at]nic[dot]in
17 ಸರಸ್ವತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು (ಸಮಾಪನೆ)‌ -   arcs-lqd-ka[at]nic[dot]in
18 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಬಳಕೆ & ಮಾರಾಟ) -   arcs-cons-ka[at]nic[dot]in
19 ಹೇಮಲತಾ ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಲೇವಾದೇವಿ) -   arcs-ml-ka[at]nic[dot]in
20 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಷಣೆ)‌ -   arcs-ei-ka[at]nic[dot]in
21 ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) 212   arcs-dairy-ka[at]nic[dot]in
22 ಗಿರೀಶ್ ಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ) 214   arcs-ubc-ka[at]nic[dot]in
23 ವೃಷಬೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) 213   arcs-est-ka[at]nic[dot]in
24 ಸುರೇಶ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ)(ಒಪಿಜಿ) -   arcs-pro-ka[at]nic[dot]in
25 ಅನುಪಮಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು,(ಸಾಲ, ಆಯವ್ಯಯ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ & ಎಸ್.ವಿ.ಒ) (ಪ್ರ) -   arcs-audit-ka[at]nic[dot]in
26  ಪೂರ್ಣಿಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು(ಆಡಳಿತ) -   arcs-adm-ka[at]nic[dot]in
27 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, (ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್) -   arcs-rsr-ka[at]nic[dot]in
28  ಗಂಗಾಬಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು (ಕೈಗಾರಿಕೆ) -   arcs-indl-ka[at]nic[dot]in
29 ಶಕುಂತಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ), (ಆರ್ & ಇ) (ಒಪಿಜಿ) -   ads-rcs-ka[at]nic[dot]in
30 - ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು -   arcs-ae-ka[at]nic[dot]in
(ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ )(ಪ್ರ)  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2024 09:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Bhavya- SDA


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು - ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080