ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ

Top

ವಲಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟ :

        ನಿಬಂಧಕರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು 4 ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಲಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂದಕರಿಗೆ, 32 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ 51 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗನುಸಾರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕುನಸಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ, ವಿಲೀನ, ಸಮಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬೈಲಾಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯಂತೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

        ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 159 ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 122 ಸಹಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

        ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀತ್ರಗಳ ಅನುಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿತುತ್ತಾರೆ . 4 ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು , 4 ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು , 2 ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು 1 ಸಹಾಯಕ ಸಂಖ್ಯಾಕಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ..

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯು ಈ ಕಳಕಂಡ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. : -

 1. ಪತ್ತು .
 2. ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ .
 3. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ .
 4. ಕೈಗಾರಿಕೆ   ಹೈನುಗಾರಿಕೆ .
 5. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ .
 6. ಪಟ್ಟಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ .
 7. ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ .
 8. ಸಮಗ್ರ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ .

ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ

Registrar Cooperative Society Registrar Of Cooperative Societies addl RCS(Credit) Addle RCS(Cons. & Mkt) Addle RCS(Housing & Others) Addle RCS(Ind Co-op & Dairy) JRCS (ADM & DVPT) JRCS (I.C.D.P) JRCS (U.B.Cell) JRCS (Legal Cell) ARCS (Credit) ARCS(LDB)) ARCS(Con & Mkt) Asst.Engineer (PWD) ARCS(Housing & Others) ARCS(Dispute) ARCS(Lqd. & Cash) ARCS(Indl. Coop) ARCS (Dairy) GA TO RCS, DRCS(Adm &EST) D.R.C.S(Squad) ARCS(Adm & Est) ARCS(Loans & Audit) Asst.Director (Sts) ARCS(Legal Cell) ARCS(Enquiry & Inspection) ARCS(Money Lending Squad-I) ARCS(Money Lending Squad-II) ARCS (U.B.Cell) ARCS (Societies)

 

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ
        ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಾಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ . ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯನುಸಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

        ರಾಜ್ಯದ 32 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ರರಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ

        ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 51 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿದ್ದು , ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯನುಸಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ

        ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತ್ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
Top

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಚನೆ

 

#

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-08-2021 05:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Ashwini-ARCS


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಹಕಾರ ಸಿಂಧು - ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080